หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังดิน

นางสาวจตุพร จาตา

ปลัดเทศบาลตำบลวังดิน

นายเปรมมินทร์  เทพอาจ

รองปลัดเทศบาล

นายวิชัย  วงศ์บุญมา

รองปลัดเทศบาล

ว่าที่ ร้อยตรีสรายุทธ  ทานะมัย

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวพรรณทิพา  ปัญญาชัย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายปฐม ปัญญา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวจตุพร  จาตา

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายวิชัย  วงศ์บุญมา

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายโชคชัย  เป็งปะนัน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายปฐม ปัญญา

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการประปา

- ว่าง -

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน