สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน

สภาเทศบาล


นายเชาว์ วงศรีใส

ประธานสภาเทศบาล


นายกฤษฎา พานิชทวีโชค

รองประธานสภาเทศบาล


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1


นายชำนาญ พวงเงิน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายนพดล มูลเรือน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางพรศรี ฟองคำตัน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2


นายกฤษฎา พานิชทวีโชค

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสมอาจ ทะบุรี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายเชาว์ วงศรีใส

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสมาน ปอกกันทา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายทนงค์ เกียรติทับทิว

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายนิยม กัลจาก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2