ผู้นำชุมชน เทศบาลตำบลวังดิน

ผู้นำท้องถิ่นนายเข็มชัย จุ๋มพระสิงห์

กำนันตำบลลี้


นายสมคิด กัลจาก

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านวังดิน

นายอนุสรณ์ เลือดนักรบ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านลี้


นายนภดล ผ่องแผ้ว

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 บ้านวังดินใหม่


นายสามารถ โปธิก๋า

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 บ้านพระธาตุห้าดวง


 

ประธานกลุ่มแม่บ้าน


 


นางสาวอาภากร ปัญโญ

ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ 4


นางอัญชนา มหาวงษ์

ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ 6
บ้านลี้


นางพรศรี ฟองคำตัน

ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ 14
บ้านวังดินใหม่


นางวันดา อุดสม

ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ 15
บ้านพระธาตุห้าดวง


 

ประธานชุมชน


 


นายวีระศักดิ์ รัตนอาชากุล

ชุมชนตลาดเทศบาล


นายปกรณ์ วงษ์พันธ์

ชุมชนวังดิน


นายพิชัย ไชยมุงสิงห์

ชุมนบ้านทุ่ง


นายปฐม วงษ์พันธ์

ชุมชนหล่ายหิน


นางอุไรวรรณ ดอกไม้

ชุมชนบ้านลี้

ด.ต.เสน่ห์ มะโนจิตต์

ชุมชนม่งคำ


นายนภดล ผ่องแผ้ว

ชุมชนท่าวังผา


นายสมาน ปอกกันทา

ชุมชนพระธาตุห้าดวง