ร้องเรียนการทุจริต

!! หากเป็นเรื่องด่วนที่ต้องให้เดินการทันที สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน หรือเบอร์โทรศัพท์ 053-979715