ดาวโหลด! ใบรับสมัครรับเลือกตั้ง สท. & นายกฯ

สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน

ดาวโหลด : ใบสมัคร แบบ 4-1 ส.ท

สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน

ดาวโหลด : ใบสมัคร แบบ 4-1 นายก