วิสัยทัศน์เทศบาลวังดิน

วิสัยทัศน์เทศบาล


ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี     ประเพณีวัฒนธรรมงาม
น้อมนำสามครูบา     เมืองหน้าด่านการท่องเที่ยว