ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2565

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 2)
Posted in สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.