ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2564

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 4)
Posted in สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.