ประกาศ! คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลวังดิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการสั่งการ โดยชัดเจนและเพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติราชการในกรณีนายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ รองนายกเทศมนตรีตามลำดับเป็นผู้รักษาราชการแทน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 วีสติ วรรคสองแห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 จึงให้รองนายกและปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนตามลำดับ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน